Ύδρευση και Άρδευση

Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής / Ταμιευτήρα Άρδευσης

Πυξάρι Καρίτσας

Κατασκευή Φρεατίων και Αγωγού Ύδρευσης

Σέλι Ημαθίας

Κατασκευή Ταμιευτήρα Άρδευσης

Χαράδρα Ημαθίας